Door gebruik te maken van de diensten van SRD Bedrijfsdiensten (verder: SRD) stemt u in met de verwerking door SRD van uw persoonsgegevens. Tevens stemt u in met de verwerking door SRD van de persoonsgegevens van derden die u aan SRD verstrekt.

S.R.D. Bedrijfsdiensten V.O.F. is gevestigd aan de Keurenplein 27 te 1069 CD Amsterdam en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 33254680.

SRD verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie, voor het versturen van nieuwsbrieven en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt SRD de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn dienstverleners die de dienstverlening van SRD mogelijk maken, zoals haar accountant en haar ICT dienstverlener. SRD verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening of ter uitvoering van een wettelijke verplichting noodzakelijk is. SRD verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. SRD verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

SRD wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat SRD haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

SRD bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat SRD de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door SRD.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij SRD bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op . SRD zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal SRD haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop SRD de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan SRD kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via dit mailadres. SRD zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen. Indien u ontevreden over de manier waarop SRD uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.